Νομική Σύσταση

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των επισκεπτών και δεν αποτελούν προσφορά ή ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την πώληση μετοχών ή άλλων τίτλων της εταιρείας.

 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου

O παρών ιστότοπος περιέχει στοιχεία από το Ιστορικό και το αρχείο Δελτίων Τύπων, της HCi Viocare. Οι πληροφορίες στα εν λόγω δελτία τύπου έχουν ιστορικό χαρακτήρα, δεν έχουν ανανεωθεί και ισχύουν για την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να είναι ανεπίκαιρες και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές. Στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, η HCi Viocare, καθώς και οι εργαζόμενοί της, οι παράγοντες και οι σύμβουλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται ή από την πεποίθηση πως αυτές είναι ορθές, είτε λόγω αμέλειας ή παράλειψης, είτε όχι.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πληροφορίες Ιστοσελίδας

Ο παρών χώρος αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο της HCi Viocare. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των χρηστών και αυτοί δεν θα πρέπει να στηρίζονται σε αυτές παρά μόνο για να ενημερωθούν σχετικά με την εταιρία. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν προορίζονται για μια συνοπτική παρουσίαση όλων των θεμάτων και εξελίξεων που αφορούν στην HCi Viocare, και ως εκ τούτου αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και επικαιρότητά τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των επισκεπτών και δεν αποτελούν προσφορά ή ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την πώληση μετοχών ή άλλων τίτλων της εταιρείας. Οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες εταιρείες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους οικονομικούς συμβούλους πριν επενδύσουν στην HCi Viocare. Καμία επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλες παρεμφερείς αρχές δεν έχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο μεταδώσει πληροφορίες μέσω αυτού του ισότοπου.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Με τη χρήση του ιστότοπου της HCi Viocare, ο χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, δαπάνες ή ζημίες άμεσων ή έμμεσων, ειδικών ή επακόλουθων για απώλεια κερδών, ευκαιριών ή πληροφοριών που τυχόν προκύψουν λόγω ανακρίβειας ή παράλειψης πληροφοριών σε αυτό τον ιστότοπο ή αποτυχία διατήρησης της επικαιρότητάς τους, για τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές, τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν, για οποιοδήποτε διαδικτυακό λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση ή συνάρτηση με τον παρόντα ιστότοπο, για ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο, ακόμη και αν η HCi Viocare είναι ενήμερη για την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων αξιώσεων, ζημιών ή απωλειών.

 

Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Προτρέπουμε τους επισκέπτες μας να αντλήσουν πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC ) στη διεύθυνση: http://www.sec.gov. Οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν για τα δελτία τύπου μας στη σελίδα EDGAR της SEC. Επιπλέον, η Αρχή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (FINRA) έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικές με την πραγματοποίηση ασφαλών επενδύσεων.

 

 

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΚΑΤ’ΑΝΑΓΚΗΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ HCI VIOCARE Ή ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΟΡΘΕΣ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ Ή ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙΤΕ Ή ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ . ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

 

Δείτε εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014

 

Δείτε εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2015

Downloads: